Arbetsmiljöpolicy

En säker och attraktiv arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Connect Marketing.
Målsättningen med Connect Marketings arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk, psykiskt och socialt hälsosam och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Ansvar


Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i företaget. I varje ledares arbetsuppgift skall ingå ansvar för ett aktivt arbetsmiljöarbete, tydliggörande av varje medarbetares roll och anpassning av resurser till kraven i arbetet så att risken för ohälsosam arbetsbelastning inte uppstår.

Varje medarbetare skall ta ett stort personligt ansvar för sin egen och andras säkerhet och påpeka eventuella risker eller brister i arbetsmiljön.

Riktlinjer


- Uppförandekod där det bland annat framgår:
- Att trakasserier och mobbning aldrig tolereras
- Att våra arbetsplatser ska vara fria från alkohol och droger
- Vi ska se till att alla har nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta säkert
- Vi arbetar med ständiga förbättringar av hälsa och säkerhet
- Vi ska se till att alla medarbetare förstår sin egen roll och vilket ansvar de har